ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

The Wallprint Company B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83900926 en is gevestigd aan Langestraat 9, 9804 PE te Noordhorn.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: The Wallprint Company.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die The Wallprint Company aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het printen van afbeeldingen en/of teksten op muren.
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij The Wallprint Company zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Wallprint Company, elke Overeenkomst tussen The wall printing company en Opdrachtgever en op elk werk dat door The Wallprint Company wordt aangeboden.
 1. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Wallprint Company aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met The Wallprint Company is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door The Wallprint Company gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. The Wallprint Company is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft The Wallprint Company het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor The Wallprint Company gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen The Wallprint Company niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten en afmetingen) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft The Wallprint Company het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

 

 1. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 2. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van The Wallprint Company zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Wallprint Company niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van The Wallprint Company heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan The Wallprint Company te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of Whatsapp.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan The Wallprint Company, zal The Wallprint Company de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. The Wallprint Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door The Wallprint Company aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. The Wallprint Company heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor The Wallprint Company gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met The Wallprint Company, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor The Wallprint Company uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door The Wallprint Company van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door The Wallprint Company te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die The Wallprint Company over het gehele werk zou hebben gemaakt.

 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 2. Zowel Opdrachtgever als The Wallprint Company kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The Wallprint Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. The Wallprint Company is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 3. Indien The Wallprint Company na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van The Wallprint Company.
 4. Opdrachtgever zijnde een Consument kan tot 48 uur voor aanvang van een reeds geplande afspraak de afspraak verplaatsen, Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kan dit tot 7 dagen voor aanvang van een reeds geplande afspraak. Indien verplaatsing plaatsvindt binnen de zojuist genoemde termijnen brengt The Wallprint Company een vast bedrag à €400,- ex btw.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. The Wallprint Company is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart The Wallprint Company voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Annulering van de overeenkomst

 1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als The Wallprint Company kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

 1. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt The Wallprint Company dit schriftelijk.
 2. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend op de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de Consument geen e-mail van The Wallprint Company heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
 3. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
 4. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als het Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval het Consument door The Wallprint Company onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. The Wallprint Company is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal The Wallprint Company Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij The Wallprint Company de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is The Wallprint Company gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is The Wallprint Company gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer The Wallprint Company op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij The Wallprint Company Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. The Wallprint Company werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor The Wallprint Company (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door The Wallprint Company ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is The Wallprint Company gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens The Wallprint Company begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is The Wallprint Company gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan The Wallprint Company heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag The Wallprint Company er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag op locatie te voldoen, dan wel binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Wallprint Company. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van The Wallprint Company een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. The Wallprint Company is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van The Wallprint Company bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

 

 1. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van The Wallprint Company), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
 2. De werkbonnen van The Wallprint Company worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal The Wallprint Company zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien The Wallprint Company meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. The Wallprint Company is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door The Wallprint Company, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien The Wallprint Company, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is The Wallprint Company gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden

 1. The Wallprint Company zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat The Wallprint Company ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

 

 1. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is The Wallprint Company niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor The Wallprint Company, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. The Wallprint Company is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 3. The Wallprint Company heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van The Wallprint Company. Bovendien is The Wallprint Company gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 5. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is The Wallprint Company gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van The Wallprint Company volledig te voldoen.
 6. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat:
 7. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden;
 8. The Wallprint Company op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is The Wallprint Company gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings-)schade;
 9. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat The Wallprint Company geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 10. De werklocatie in zodanige staat is dat The Wallprint Company ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 11. The Wallprint Company op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;

 

 1. Op de werklocatie dienen de door The Wallprint Company en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan The Wallprint Company gerekend worden;
 2. De muur waarop de afbeelding en/of tekst wordt gedrukt schoon en vlak is;
 3. De ondergrond waarop de printer wordt geplaatst vlak is, indien blijkt dat de ondergrond niet vlak is dient Opdrachtgever hiervoor maatregelen te treffen.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is The Wallprint Company gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en The Wallprint Company nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van The Wallprint Company om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 6. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting uit artikel 8 onder g en h en wenst om de Werkzaamheden voort te zetten komt dit immer voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien hier niet aan wordt voldaan kan dit invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.
 7. The Wallprint Company zal zich inspannen om de bedrukking op de muren zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de de daadwerkelijke bedrukking op een muur afwijken van hetgeen weergegeven wordt. Kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde.
 8. Het is nagenoeg niet mogelijk om de achtergrondkleur van de afbeelding gelijk te maken aan de kleur van de muur waarop deze wordt bedrukt. Het is namelijk niet mogelijk om de exacte kleur te bepalen vanaf een beeldscherm om er vervolgens vanuit te gaan dat de printer en/of de machine exact dezelfde kleur afdrukken. Indien dit zich voordoet kan The Wallprint Company geen enkel resultaat garanderen en is Opdrachtgever gehouden het resultaat te accepteren. Tevens kan de kleur van de te drukken afbeelding veranderen door de achtergrondkleur waar dit op wordt gedrukt. 1
 9. Opdrachtgever zal geen afbeeldingen en/of visuele inhoud aanbieden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarnaast verzekert Opdrachtgever dat op de verstrekte afbeeldingen en/of visuele inhoud geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- of intellectuele eigendomsrechten komen in dat geval volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 10. De afbeeldingen en/of teksten die door Opdrachtgever aangeleverd worden, worden door The Wallprint Company automatisch verwerkt. Dit kan ten gevolge hebben dat eventuele fouten niet worden gecorrigeerd. Opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor bij het personaliseren van de afbeeldingen en/of teksten.
 11. De afmetingen die getoond worden getoond zijn afhankelijk van de plafondhoogte van de muur waar deze op worden gedrukt. De maatvoering kan per muur verschillen en kan indien nodig worden aangepast.
 12. Indien The Wallprint Company van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan The Wall Print Company deze weigeren. Het is aan The Wallprint Company om te bepalen of iets ongepast is.

 

Artikel 11 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door The Wallprint Company of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft The Wallprint Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient The Wallprint Company schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door The Wallprint Company bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is The Wallprint Company gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 4. The Wallprint Company spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door The Wallprint Company gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 7. Indien The Wallprint Company te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 8. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 9. The Wallprint Company is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van The Wallprint Company.
 10. The Wallprint Company is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 – Opschorting

 

 1. The Wallprint Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

The Wallprint Company, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van The Wallprint Company kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is The Wallprint Company gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van The Wallprint Company kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is The Wallprint Company gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The Wallprint Company, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. The Wallprint Company zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. De garantie zal afhankelijk zijn van de plaats waarop de afbeelding en/of tekst wordt geplaatst. Er wordt uitsluitend geen garantie verstrekt voor verkleuringen van het afgedrukte werk wegens zonlicht.
 2. The Wallprint Company voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat The wall printing company in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door The Wallprint Company gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is The Wallprint Company gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van The Wallprint Company, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van The Wallprint Company verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 6. In de hiernavolgende situaties is garantie uitgesloten:

Schade aan de geleverde door merk, ontploffing, overstroming, directe en indirecte bliksemslag, aardbeving.

Schade aangebracht door dieren, vandalisme, diefstal en molest.

Schade ontstaan door extreme weeromstandigheden zoals hagel (met een diameter > 25mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e. d.

Schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, schoonmaakmiddelen e.d.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. The Wallprint Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal The Wallprint Company de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien The Wallprint Company op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Overmacht

 1. De Wallprint Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van The Wallprint Company wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The Wallprint Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van The Wallprint Company en (xi) overige situaties die naar het oordeel van The Wallprint Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van The Wallprint Company de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft The Wallprint Company het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door The Wallprint Company leidt tot aansprakelijkheid van The Wallprint Company jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door The Wallprint Company in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens The Wallprint Company.
 2. The Wallprint Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor The Wallprint Company aansprakelijk is (gebleken), dient The Wallprint Company in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. In geval van maatvoering is The Wallprint Company niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole uit te voeren en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij The Wallprint Company zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is The Wallprint Company niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die The Wallprint Company in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 8. The Wallprint Company is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 9. The Wallprint Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens The Wallprint Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Wallprint Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Wallprint Company binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van The Wallprint Company vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. The Wallprint Company en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien The Wallprint Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en The Wallprint Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is The Wallprint Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen The Wallprint Company en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan The Wallprint Company verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien The Wallprint Company op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is The Wallprint Company verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart The Wallprint Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige deksel.
 3. Opdrachtgever vrijwaart The Wallprint Company voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart The Wallprint Company voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan The Wallprint Company verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart The Wallprint Company tevens van alle schade, boetes, (laatste onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van The Wallprint Company (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij The Wallprint Company en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van The Wallprint Company rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft toestemming aan The Wallprint Company om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 5. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van The Wallprint Company, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van The Wallprint Company om schade te vorderen.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van The Wallprint Company of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hello@thewallprintingcompany.com met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Wallprint Company de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. The Wallprint Company zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen The Wallprint Company en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. The Wallprint Company kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Wallprint Company en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Noordhorn, 1 oktober 2021

 

COPYRIGHT © 2021 THE WALLPRINT COMPANY

 

Vrijwel elke ondergrond
Direct droog
Elk formaat